Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: Låt våldtäkt heta våldtäkt

Sexualbrottskommittén fokuserar på fel saker. Antalet våldtäkter kommer inte att minska av att brottet byter namn till sexuellt övergrepp. I stället borde kommittén och regeringen arbeta för att skapa förutsättningar för fler fällande domar och satsa på förebyggande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor.
Osynlig ruta

Den feministiska regeringen har tydligt uttryckt att mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga. Efter valet tillsattes en sexualbrottskommitté som i höstas presenterade sina slutsatser. Kommittén föreslår bland annat att dagens brottsrubricering ska ändras från våldtäkt till sexuellt övergrepp. De menar att då fysiskt våld inte alltid förekommer vid våldtäkter är våldtäkt ett olämpligt ord.
Osynlig ruta
Vi hävdar motsatsen. Att genomföra en sexuell handling mot någons vilja är alltid våld, även om det inte alltid är fysiskt våld. Att våldtäkt ska ses som en våldshandling och en form av mäns våld mot kvinnor är en viktig juridisk och politisk utgångspunkt.
Osynlig ruta
Kommitténs föreslagna brottsrubricering sexuellt övergrepp är en term som redan nu används för att trivialisera våldtäkt. Den som utsatts får höra att hon inte alls har blivit våldtagen, utan "bara" utsatts för ett sexuellt övergrepp. Att byta ut ordet våldtäkt mot sexuellt övergrepp är alltså att gå förövaren till mötes, på bekostnad av den brottsutsatta.
Osynlig ruta
Det är också troligt att den nya rubriceringen på sikt leder till en förskjutning där våldtäkt inte längre ses som lika allvarligt. I en enkätundersökning genomförd av Föreningen Tillsammans fick 283 personer, som uppgett att de utsatts för någon form av ofrivillig sexuell handling, frågan om vilket av de två begreppen sexuellt övergrepp eller våldtäkt som de trodde att samhället ser som mest allvarligt. Hela 85 procent svarade att de tror att samhället ser våldtäkt som ett allvarligare begrepp (2016).
Osynlig ruta
Utredningen argumenterar vidare för att en namnändring skulle leda till fler anmälningar då namnbytet skulle ge en större igenkänning för de utsatta. Men internationella erfarenheter talar emot detta. I Kanada genomfördes på 80-talet en liknande förändring där rape byttes mot sexual assault. En av förhoppningarna bakom förändringen var just att fler skulle anmäla. Så blev det inte.
Osynlig ruta
Det är inte brottsrubriceringen som avgör om en person anmäler ett brott eller inte. Vad som spelar roll är i stället kunskap om vad en våldtäkt är och kännedom om hur en anmälan görs. Men allra viktigast för ett ökat antal anmälningar är fler fällande domar. Varför anmäla om det inte leder till någon påföljd? Regeringen måste också se och agera mot våldtäkter i ett bredare sammanhang som exempelvis att minska spridningen av pornografi.
Osynlig ruta
Det finns inget som tyder på att ett namnbyte skulle bidra till att förändra stereotypa föreställningar om våldtäkt, leda till fler fällande domar eller minska mäns våld mot kvinnor. Om regeringen på allvar vill ta tag i de ökande sexualbrotten krävs att den ser igenom kommitténs dimridåer. En tydlig lagstiftning är en förutsättning. Det kan inte bli tydligare än att säga att en våldtäkt alltid är en våldtäkt.
Osynlig ruta

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
Osynlig ruta
Claes Borgström, jurist
Osynlig ruta
Catarina Carlsson och Birgitta Ström Rosqvist, sekreterare och verksamhetsledare Stödcentrum Humlegården
Osynlig ruta
Gerda Christenson, aktivist i Kvinnofronten
Osynlig ruta
Talin Davidian, ordförande Tris – Tjejers rätt i samhället
Osynlig ruta
Hermine Holm, verksamhetsansvarig Rise – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
Osynlig ruta
Zozan Inci, ordförande Roks
Osynlig ruta
Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna
Osynlig ruta
Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad
Osynlig ruta
Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor
Osynlig ruta
Gita Rajan, grundare och klinikchef Wonsa – World of no sexual abuse
Osynlig ruta
Gertrud Åström, jämställdhetsexpert HelaHUT
Osynlig ruta
Julia Östfeldt och Emma Blomdahl, grundare föreningen Tillsammans

Osynlig ruta
Debattartikel publicerad i Aftonbladet
1 februari 2017
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA till Artiklar-sidan

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta