Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: Debattartikel till tidningen ETC
Rubrik: Hur uppnås en saklig debatt?

Som feminister efterlyser vi en seriös debatt om den konkreta kritik som finns mot lagförslaget om självidentifierat kön.

I en kommentar om transdebatten 15/9 2023 skriver ETC nedlåtande om radikala feminister som "låser in sig i biologism" ihopklumpade med "fascister" som "hatangriper trans i jakt på utsatta", så att transaktivister "tvingas försvara sig och sin rätt att existera".
Osynlig ruta
Som feminister som är kritiska till lagförslaget om självidentifierat kön undrar vi förstås vad som föranleder ett så grovt och missvisande påhopp från ETC:s redaktion?
Osynlig ruta
I Kvinnofronten har vi i flera remissvar beskrivit hur vår feministiska kritik mot att införa självidentifikation som enda grund för juridiskt kön grundar sig i att det skulle medföra en helt ny samhällelig definition av begreppet "kön", och att detta i så fall behöver utredas först. Det borde vara självklart i ett demokratiskt samhälle.
Osynlig ruta
I vårt senaste remissvar 1. skriver vi: "Kvinnofronten vill betona att kvinnor och män fortfarande har olika makt i vårt samhälle, och att ett lagförslag som helt förändrar betydelsen av juridiskt kön därför givetvis måste utredas, granskas och diskuteras ur alla perspektiv som rör kön och jämställdhet innan en eventuell lagändring kan genomföras. Att införa en sådan avgörande förändring av den samhälleliga betydelsen av ’kön’ som förslaget innebär, utan utredning, granskning och debatt, är oförenligt med grundläggande krav på demokrati."
Osynlig ruta
Vi skriver att den allvarligaste bristen i förslaget är att det inte diskuterar lagens faktiska konsekvenser, att det finns en mängd lagar som berör kön, och en ändring av betydelsen av kön kommer att få följder även för dessa lagar. Det är med andra ord samma kritik som flera remissinstanser, och även Lagrådet, har lagt fram.
Osynlig ruta
Vi tar också upp konkreta exempel på hur kön enligt lagen föreslås ibland ska utgå från självidentifikation i form av en individs "inre upplevelse av kön" och ibland från någons "kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr", som exempelvis när en intagen kvinna ska kroppsvisiteras, där lagen idag slår fast att en intagen har rätt att slippa bli kroppsvisiterad av någon av ett annat kön. Där anger lagrådsremissen att lagen istället ska utgå från något så oklart som om en person "utåt uppfattas tillhöra det andra könet" – utan att ange vem som i så fall ska avgöra det, och när, och hur rättssäker en sådan bedömning kan antas vara.
Osynlig ruta
Om juridiskt kön i lagstiftningen framöver helt ska frikopplas från fysisk kropp, och lagen istället utgår från självidentifikation som enda grund, innebär det i praktiken även att begreppen kön och könsidentitet skulle komma att bli i stort sett omöjliga att skilja från könsnormer. Lagförslaget beskriver ju att självidentifikationen visar sig i personens "könsuttryck", som definieras just som "kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr". Att lagstadga att domstolarna ska utgå från en sådan oklar och subjektiv definition av kön som hur någon uppfattas se ut är inte rättssäkert.
Osynlig ruta
Såväl Lagrådet som kvinnoorganisationer har också ifrågasatt hur ett självidentifierat juridiskt kön skulle påverka kvinnors behov av könsuppdelade utrymmen i ett ojämställt samhälle. Lagrådsremissens svar är att det juridiska könet i framtiden inte längre ska vara fast enligt lag, utan endast en presumption, så att det kan avgöras från fall till fall om självidentifikation eller omgivningens uppfattning ska gälla: "beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan presumtionen behöva stå tillbaka vid en intresseavvägning". Hur sådana avvägningar ska kunna göras, när och varför, framkommer inte, och domstolarna ges inga riktlinjer inför sin bedömning av vilken definition av någons kön som lagligen ska gälla.
Osynlig ruta
Vårt remissvar gällde 2018 års lagrådsremiss, förslaget i nästa (2022) var delvis ändrat, men lika ogenomtänkt och motsägelsefullt, och redde fortfarande inte ut våra och andras invändningar.
Osynlig ruta
Allt detta och mycket mer behöver diskuteras, precis som de flesta lagförslag behöver lyftas i offentlig debatt. Vi feminister som är kritiska till förslaget om självidentifierat kön skulle gärna se en sådan debatt där vår konkreta kritik mot lagförslaget bemöttes. Desto sorgligare är det att ETC:s redaktion istället för en sådan seriös debatt ägnar sig åt osakliga, anti-feministiska påhopp som detta. Sådana påhopp som nästan alltid fungerar tystande – och därmed motverkar den demokratiska processen.
Osynlig ruta
Så sluta med påhoppen, ETC, läs remissvaren från kvinnorörelsen, och debattera gärna med oss om vår faktiska kritik.
Osynlig ruta

Astrid Carsbring
Gerda Christenson
Amin Wikman

Osynlig ruta
Kvinnofronten
September 2023
Osynlig ruta

Not:
1. Kvinnofrontens remissvar till lagrådsremissen Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.
www.kvinnofronten.nu/pdf/KvF-S2021-07285.pdf
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta