Bakgrundspapper uppe

«  Anna Sandstedt – en av de två första kvinnorna i Sverige som utbildade sig till byggnadsingenjör

Foto av Anna Sandstedt
Namn: Anna Sandstedt

Anna Sandstedt föddes föddes 1885. Sen vet vi nästan ingenting mer om henne, annat än att Anna tillsammans med klasskamraten Elin Jacobsson var de första kvinnorna i Sverige som tog examen som byggnadsingenjör (alltså arkitekt). Det står nämligen om dem i ett nummer av tidningen Idun 1907.
Osynlig ruta
  Det lät spännande, inte minst att artikeln berättar om att de måste jobba som murare i hemlighet. Så extremt var det att kvinnor gjorde sådana jobb. Det måste ha krävt mod att driva igenom sin vilja att utbilda sig då.
Osynlig ruta
  Vet du något mer om Anna Sandstedt får du väldigt gärna höra av dig!
Osynlig ruta


Osynlig ruta
Ur tidningen Idun nummer 19/1907

Två banbryterskor.
Osynlig ruta
Sveriges första kvinnliga byggnadsingeniörer.
Osynlig ruta
UTVECKLINGEN går raskt; det är icke stort mer än hundra år, sedan Fredrika Bremer föddes, ett half-sekel blott sedan hon skref Herta, och nu se vi kvinnorna på arbetsområden, om hvilka på Hertas tid ingen
svensk kvinna kunnat drömma – vi ha kvinnliga läkare, jurister, journalister, och vi ha äfven – sedan den 30 sistlidne april – examinerade kvinnliga byggnadsingenjörer. Tillsvidare ha vi blott två, det är de unga damer, hvilkas porträtt vi i dag meddela.
Osynlig ruta
  Fröken Anna Sandstedt är född 1885 och dotter till roteman K. Sandstedt härstädes. Hon studerade först vid Tekniska skolans kvinnliga afdelning och öfvergick sedan år 1904 till byggnadsyrkeskursen. Men då denna ej förut varit besökt af någon kvinnlig lärjunge och ej heller är afsedd för sådana, måste särskild tillåtelse sökas, hvilken äfven beviljades af skolans styrelse. Efter att ha genomgått den treåriga kursen afslutade hon i april detta år sina studier.
Osynlig ruta
  Fröken Elin Jacobsson, som äfven är stockholmska, och ett år yngre än sin kamrat, är dotter till kartografen vid Generalstabens litografiska anstalt August Jacobsson. I likhet med fröken Sandstedt började också hon sina studier vid Tekniska skolans kvinnliga afdelning. "Som denna skola omfattar många afdelningar för skilda yrken," säger hon själf, "visste jag till en början ej, hvilket jag skulle välja, men efter att ha bevistat aftonskolans byggnadsritningskurs kom hågen öfver mig att söka in som elev vid byggnadsyrkesskolan."
Osynlig ruta
  För inträde i densamma fordras sex månaders praktik som murare, något som de unga damerna äfven måste förvärfva sig. Därför voro de ock för några år sedan murare, iklädda arbetskläder och murade i djupet af en källarvåning vid Malmskillnadsgatan. Det skedde i största hemlighet, och arbetet föreföll dem alls ej tråkigt.
Osynlig ruta
  Med sin nu aflagda examen ha de två pioniärerna inom sitt fack också afgifvit ett vackert prof på energi och företagsamhet och förvärfvat ännu ett arbetsfält för kvinnan. Då de nu gå ut att nyttiggöra sina kunskaper i det praktiska lifvet, där allt fler och fler kvinnor inom skilda yrken dokumentera sig som dugande krafter, önska vi Sveriges tvänne första kvinnliga byggnadsingenjörer en väl förtjänt framgång i arbetet.
Osynlig ruta

Avdelare i form av böcker utslängda över en svart linje. Öppna och stängda böcker, med ryggar i rött och grönt

Rubrik: Läs mer:
Du kan läsa gamla tidningar själv direkt på nätet hos kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet. Där finns flera gamla kvinnotidningar i digitaliserad form.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema första kvinnan som...
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-07-27

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu