Huvud med Kvinnofrontens namn
Rubrik: Vad tycker ni om en ny könstillhörighetslag utifrån individens självupplevda kön?

Omslag till tidningen KarolinaTill sin medlemstidning Karolina nr 3/2023 frågade Kvinnliga Läkares förening flera organisationer vad de tänker om att ändra lagen om kön i Sverige. Här kan du läsa Kvinnofrontens svar.
Osynlig ruta

Vad är er inställning till Lagrådsremissen "Förbättrade möjligheter att ändra kön"?
Osynlig ruta
Det största problemet med både detta och tidigare lagförslag om självidentifierat kön är att det föreslår att ändra samhällets definition av vad "kön" är – utan att ens diskutera vilka konsekvenser en sådan ändring kan få. Hittills har ju definitionen av begreppet "kön" utgått från fysisk kropp/biologi, samtidigt som den som har fått diagnosen könsdysfori har möjlighet att ändra juridiskt kön. Att istället införa individens självidentifikation som enda grund för juridiskt kön innebär att den samhälleliga definition av "kön" därmed ändras.
Osynlig ruta
Eftersom det finns en mängd lagar som berör kön, kommer den ändrade definitionen av juridiskt kön att få följder för alla dessa lagar. Detta har inte utretts, vilket även exempelvis Lagrådet kritiserat.
Osynlig ruta
Att införa en sådan avgörande förändring av den samhälleliga betydelsen av vad "kön" är utan att först utreda, granska och diskutera det ur alla perspektiv som rör kön och jämställdhet är inte förenligt med grundläggande krav på demokrati.
Osynlig ruta
Vad ser ni för fördelar med lagändringen? Vad baserar ni detta på?
Osynlig ruta
Det skulle möjligen gå att lyfta saker i detta förslag som är små förbättringar jämfört med den tidigare lagrådsremissen, men grundproblemen att kön i framtiden inte ska utgå från kropp/biologi utan vara något självidentifierat kvarstår tyvärr.
Osynlig ruta
Vilka nackdelar ser ni med lagändringen? Vad baserar ni detta på?
Osynlig ruta
Kvinnor är förtryckta i samhället på grund av vårt biologiska kön. För att kunna bekämpa kvinnoförtrycket behöver vi könsseparata rum, könsspecifik statistik med mera. Det omöjliggörs med förslaget.
Osynlig ruta
Lagrådsremissens förslag framställs som om det endast handlade om ett underlättande för en liten grupp personer med transerfarenhet, trots att lagförslaget i själva verket kan få djupgående konsekvenser för jämställdheten, och därmed för alla kvinnor. Men ingen konsekvens- eller riskanalys har gjorts.
Osynlig ruta
Lagrådsremissen avfärdar remissinstansernas och Lagrådets kritik om att tidigare lagförslag varit oklart och motsägelsefullt och att frågan därför behöver utredas ordentligt. Förslaget är därför fortsatt ogenomtänkt, oklart och därmed rättsosäkert.
Osynlig ruta
Vad tror ni effekterna av lagändringen blir på kort och lång sikt?
Osynlig ruta
Om samhällets definition av "kön" frikopplas från fysisk/biologisk kropp, och istället utgår från självidentifikation som enda grund, innebär det i praktiken även att begreppen kön och könsidentitet skulle komma att bli i stort sett omöjliga att skilja från könsnormer. Vad innebär det för kampen mot kvinnoförtryckande könsnormer i ett ojämställt samhälle?
Osynlig ruta
Det är mycket svårt att spekulera i, och just därför menar vi att detta måste utredas, analyseras och diskuteras ur alla perspektiv av kön och jämställdhet, och all annan lagstiftning som berör kön, innan ett förslag ens kan läggas.
Osynlig ruta

DU KAN LÄSA MER om Kvinnofrontens syn i vårt senaste remissvar om självidentifierat kön (februari 2022), det vill säga till lagrådsremissen "Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen".
Osynlig ruta
Lagrådsremissen efter det, från juli 2022, "Förbättrade möjligheter att ändra kön", har inte gått ut på remiss.

Kvinnomärken som ramlar omkring
Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA till Aktuellt-sidan

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta