Pil åt vänster
Osynlig ruta

Uttalanden från Kvinnofrontens årsmöte 2012
På Kvinnofrontens årsmöte tog vi flera uttalanden – läs dem här nedanför!


Osynlig ruta
Blinkande stjärna  Vi kräver Exit-program för kvinnor i prostitution!
Osynlig ruta
Blinkande stjärna  Byt reklam, Lindex!
Osynlig ruta
Blinkande stjärna  Heja er! (Brev till Doroteaupproret)
Osynlig ruta
Blinkande stjärna  Kvinnofrontens årsmöte säger nej till surrogatmödraskap
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta
Mönsterrand
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ö P P E T   B R E V
till riksdagen
till kommuner och landsting
till Socialstyrelsen

Osynlig ruta
Vi kräver Exit-program för kvinnor i prostitution!

Det är nu tretton år sedan den svenska lagen om förbud för köp av sexuella tjänster infördes. I varje utredning om prostitution i modern tid, liksom i både förarbetena till och utvärdering av den nuvarande lagen, har det betonats hur viktigt det är att lagen kompletteras med stöd till kvinnor att kunna lämna prostitutionen. Men än idag har nästan ingenting alls gjorts. Tvärtom har prostitutionsenheterna skurits ner.
Osynlig ruta
De andra länder som tagit efter Sveriges sexköpslag har samtidigt satsat på Exit-program till stöd för kvinnor att lämna prostitutionen. Det är hög tid att även Sverige börjar ge utsatta kvinnor den hjälp som behövs. NU.
Osynlig ruta


Kvinnofronten upprepar därför våra krav sen tidigare:


Röd pil att prostitutionsenheterna i Stockholm, Malmö och Göteborg slipper fortsatta nedskärningar och tvärtom får utökade resurser.
Osynlig ruta
Röd pil att prostitutionsenheterna får tillräckliga resurser för att kunna ha ett helhetsperspektiv på prostitution, så att de kan hjälpa prostituerade utifrån alla behov, eftersom även bostad och arbete är en förutsättning för att du ska få en verklig möjlighet att ta dig ur prostitutionen.
Osynlig ruta
Röd pil att ett nationellt prostitutionscentrum inrättas, där det också finns en nationell prostitutionsenhet för alla dem som inte bor i de tre städer där särskilda prostitutionsenheter finns. Dessutom bör prostitutionscentret få resurser att kunna fungera som kunskapscentrum som också kan föreläsa och informera om prostitution.
Osynlig ruta
Röd pil att alla berörda yrkesgrupper, inte minst domare, utbildas om prostitution och prostitutionens skadeverkningar både för den som utnyttjas och över huvud taget för kampen för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.
Osynlig ruta
Röd pil att kravet på dubbel straffbarhet tas bort i prostitutionslagstiftningen, så den som bor i Sverige kan dömas för prostitutionsköp oavsett det andra landets lagstiftning.
Osynlig ruta
Röd pil att även lägsta tänkbara straff för prostitutionsköp ska innebära att förövaren hamnar i sexualbrottsregistret, dels för att skapa något verkligt avskräckande för prostitutionsförövarna, dels för att hindra att prostitutionsförövare kan få arbete på dagis m.m.
Osynlig ruta
Röd pil att kvinnor som vittnar i människohandelsfall ska få stanna i Sverige om de vill.
Osynlig ruta
Röd pil att missbruksvården och stödet till hemlösa anpassas till de behov som kvinnor i prostitution har, samt att ökade resurser ges i enlighet med det.
Osynlig ruta
Röd pil att prostitution aldrig ska anses som näringsverksamhet, dels så att staten slutar agera hallick, dels så att en prostituerad aldrig riskerar att skönstaxeras när hon kontaktar polis, socialtjänst eller andra myndigheter.

Osynlig ruta
Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
18 februari 2012

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Mönsterrand
Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ö P P E T   B R E V
till Lindex AB

Osynlig ruta
Byt reklam, Lindex!

Just nu kör ni på Lindex AB en sexistisk och könsdiskriminerande reklamkampanj över hela landet. Temat är ”Bombshell Belle” – pinup-reklam där kvinnors kroppar ställs ut som sexobjekt för män att konsumera.
Osynlig ruta
Ni biter er i tummen.
Osynlig ruta
Det är vi kvinnor som är er målgrupp. Vi köper våra egna underkläder. Men vi börjar tappa lusten att köpa dem hos er. Tjejer och kvinnor idag sitter inte i vad ni i reklamkampanjen kallar en ”fransk boudoir” och väntar. Vi är inte några passiva sexobjekt; vi är människor, aktiva subjekt – även sexuellt.
Osynlig ruta
Med reklamkampanjen ”Bombshell Belle” sprider ni en unken och förlegad syn på kvinnor och vad våra kroppsdelar är till för. Vi har tröttnat på sån reklam. Nu finns två alternativ. Antingen slutar ni att sälja underkläder genom patriarkala och sexistiska föreställningar om franska boudoirer och bröst som ”bomber”. Eller så kommer kvinnor att börja bojkotta er.
Osynlig ruta
Så tänk lite på oss kunder innan ni ska ha er nästa reklamkampanj. Annars är risken stor att ni inte får några kunder kvar.

Osynlig ruta
Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
18 februari 2012

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Mönsterrand
Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta
Pil åt vänster

Osynlig ruta
Ö P P E T   S T Ö D B R E V
till Doroteaupproret

Osynlig ruta
Heja er!

Kvinnofrontens årsmöte vill uttala vårt stöd för er kamp för att få behålla akutsjukvården i Dorotea. Er ockupation av sjukstugan är en förebild för alla oss andra som utsätts för de pågående nedskärningarna inom vård och omsorg!
Osynlig ruta
Det borde vara så självklart att det ska finnas möjlighet att få grundläggande vård och omsorg oavsett var i landet en bor.
Osynlig ruta
Vi skickar pepp och glada tillrop.
Osynlig ruta
Tack för att ni finns, och för att ni agerar.
Sköt om er!

Osynlig ruta
Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
18 februari 2012

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Mönsterrand
Osynlig ruta

Osynlig ruta
U T T A L A N D E
om surrogatmödraskap

Osynlig ruta
Kvinnofrontens årsmöte
säger nej till surrogatmödraskap

Kvinnofronten har ställt sig bakom kampanjen Feministiskt nej till surrogat- mödraskap.
Osynlig ruta
Surrogatmödraskap är i grunden en handel med kvinnors kroppar. Idag pressas kvinnor i fattiga länder att föda barn på beställning – åt rika västerlänningar. Surrogatmödraskap innebär alltså att fattiga kvinnor förväntas ställa sina kroppar till förfogande för att rika människor ska kunna köpa vad de vill ha.
Osynlig ruta
Surrogatmödraskap är också en handel med barn. Till skillnad från adoption handlar surrogatmödraskap om avel på beställning.
Osynlig ruta
Diskussionen om surrogatmödraskap måste därför ställa frågan om samhället ska lagstadga om barn som handelsvaror, och om att kvinnors kroppar periodvis ska kunna användas av andra. Att tro att frågan om surrogatmödraskap kan lagfästas som enskildas personliga val fungerar inte i en patriarkal och varufierad värld där surrogatmödraskap redan är en global industri.
Osynlig ruta
Feminism är och har alltid varit kamp mot att kvinnokroppen görs till handelsvara i patriarkatet. Feminismen har också alltid kämpat för barns rättigheter.
Osynlig ruta
Därför är Kvinnofronten emot surrogatmödraskap.

Osynlig ruta
Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
18 februari 2012

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Mönsterrand

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta

Osynlig ruta