Huvud med Kvinnofrontens namn
Osynlig ruta
Uttalande från årsmötet 2014
Osynlig ruta

Öppet brev till Amnesty International:

Rubrik: Driver Amnesty International människorätt - eller mäns rätt?

Amnesty International utger sig för att vara en människorätts-
organisation. Men under senare år tycks Amnesty allt oftare utesluta kvinnor från dem som räknas som människor. Istället ställer sig Amnesty nu bakom riktlinjer som tvärtom inskränker kvinnors mänskliga rättigheter.

Osynlig ruta
Amnesty International diskuterar just nu sin policy kring prostitution. Förslaget till ny policy kommer från Amnesty Internationals sekretariat i London. Det är ett dokument* som helt bygger på gamla myter. Myter som pro-prostitutionslobbyn i allt fler länder inte längre lyckas driva, eftersom de blivit emotsagda av både forskning och erfarenhet under de senaste 10 - 20 åren.
Osynlig ruta
Dokumentet innehåller en rad av pro-prostitutionslobbyns vanliga argument:

De jämställer "köpare och säljare", som om det inte fanns någon maktstruktur mellan könen i prostitution, som i samhället i övrigt.
Osynlig ruta
De kritiserar lagar mot prostitution utan att skilja mellan om lagen kriminaliserar endast kunden/förövaren, endast den som prostitueras, eller båda.
Osynlig ruta
De gör skarp åtskillnad mellan vad de kallar "sexarbete" och människohandel/trafficking och säger att de förstås är helt emot trafficking, men osynliggör både hur all prostitution har samma grund, och den breda forskning som nu visar hur trafficking ökar i de länder där prostitution legaliserats som "sexarbete".
Osynlig ruta
De påstår att det inte är prostitutionen, utan samhällets negativa inställningen till "sexarbete", som skapar hälsoriskerna i prostitution, trots att hälsoriskerna inklusive våldet är en del av prostitutionen som sådan.
Osynlig ruta
De avslöjar sin nedvärderande syn på funktionshindrade människor, och osynliggör funktionshindrade kvinnors verklighet, när de framställer det som att funktionshindrade behöver "sexarbetare" för att de annars inte kan "få" sex.
Osynlig ruta
De jämför synen på prostitution med homosexualitet, som om det dagliga och globala sexuella utnyttjandet av framför allt kvinnor och flickor i prostitution handlade om de utnyttjades sexuella läggning.
Osynlig ruta
De hänvisar till samtycke; att "sexarbete" är bra, eftersom det utgår från samtyckande vuxna, och struntar i bland annat det faktum att majoriteten av alla dem som köps i prostitution har tidigare erfarenhet av sexuella övergrepp, som barn eller ungdomar. Den vanligaste åldern att börja i prostitution är dessutom 14 år, så "samtyckandet" gäller i så fall i första hand sexköpande vuxna män och redan sexuellt utnyttjade barn/tonåringar.
Osynlig ruta
De anklagar majoriteten av alla människor i Sverige för att vara moralister, genom att påstå att lagar mot prostitution beror på puritanism och fördomar. (Sveriges sexköpslag stöds av majoriteten av folket.)
Osynlig ruta

I själva verket är det tvärtom. Den absoluta majoriteten av all prostitution i världen består av män som köper kvinnor och flickor att använda sexuellt. Det är prostitutionen som kommer ur en gammal, puritansk sexualtradition, där kvinnan i egenskap av "hustrun" respektive "horan" skulle finnas till hands för den heterosexuella mannen. Prostitution utgår från köparens sexualitet. Förutsättningen för all prostitution är förväntningen att den som blir prostituerad inte vill "ha sex" utan istället köps – det är därför "sexhandeln" existerar.
Osynlig ruta
Svenska Amnesty International har inte tagit avstånd från förslaget till ny policy. Ni har inte ställt er bakom den svenska lagstiftningen mot prostitution. Förutom denna er obegripliga inställning till prostitution, visar det sig att hela Amnesty International dessutom har vikt sig för världens mest patriarkala länder när det gäller abort, och därför stöder Amnesty International sedan 2007 kvinnors rätt till abort endast efter våldtäkt eller incest eller om kvinnans liv är i fara. Det valet av policy för abort har Amnesty gjort trots all ny och gammal kunskap om att antalet aborter inte minskar genom förbud – det gör bara att fler kvinnor skadas och dör vid illegala aborter istället. Skälet till abortpolicyn är enligt svenska Amnestys ordförande Sofia Haldt att organisationen måste "kompromissa" – utan att hon nämner att det "kompromissandet" sker i en tid då kvinnors rätt till abort världen över återigen hotas.
Osynlig ruta
Amnestys utveckling går alltså mot att ställa sig bakom fler inskränkningar i mänskliga rättigheter för halva befolkningen – kvinnor. Om ni inte snarast ändrar den utvecklingen, kan Amnesty International inte längre ses som en människorättsorganisation. För då handlar det inte längre om alla människors lika värde och rättigheter.
Vem vinner på det?
Osynlig ruta

Om Amnesty International vill behålla er trovärdighet som människorättsorganisation måste ni alltså nu genast sluta kompromissa bort det som gäller kvinnor – och på allvar börja
driva ALLAS mänskliga rättigheter.
Osynlig ruta

Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
23 februari 2014
Osynlig ruta

P.S.
Vi uppmanar Amnesty International Sverige att inför ert remissvar till förslaget om ny prostitutionspolicy bland annat att läsa Kvinnofrontens argumentsamling "På tal om prostitution". Den finns på både svenska, finska och engelska: www.kvinnofronten.nu/PoP
Osynlig ruta
* Dokument från Amnesty International London: "Decriminalisation of Sex Work: Policy Background"
Osynlig ruta

 

Blå pil åt vänster TILLBAKA till Aktuellt-sidan

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta