Huvud med Kvinnofrontens namn
Osynlig ruta
Uttalanden från årsmötet 2015
Osynlig ruta

På Kvinnofrontens årsmöte i februari tog vi flera uttalanden. Läs dem här nedanför:
Osynlig ruta
 Kampen för fredlig konfliktlösning kräver mod
     – rösta emot värdlandsavtalet med Nato!

Osynlig ruta
 Sveriges riksdag måste bryta sitt koloniala arv
     – underteckna ILO:s konvention nr 169 nu!

Osynlig ruta
 Utred en generaliserad föräldraförsäkring!
Osynlig ruta

Linje med kvinnomärken och en pil uppåt

Rubrik: Kampen för fredlig konfliktlösning kräver mod – rösta emot värdlandsavtalet med Nato!

Det är med växande oro vi har sett hur både den nuvarande och den förra regeringen allt mer närmar sig militäralliansen Nato, samtidigt som Sverige i praktiken blivit en del av krigförande part i Afghanistan, och Sverige dessutom är ett av de länder som säljer mest vapen i världen räknat per person. Sverige rustar för krig, istället för att kämpa för fredlig konfliktlösning.

Den fråga som ingen av regeringarna verkar ha ställt är: Vems säkerhet prioriteras vid militära lösningar på konflikter?
Osynlig ruta
Kvinnor och barn utsätts för särskilt mycket våld under krig, inklusive sexualiserat våld. Medan krig historiskt sett i första hand drabbade de stridande männen, är de som drabbas av våldet i krig idag i första hand civila; äldre, kvinnor och barn. Kvinnoorganisationer, både i Sverige och i de länder där krig just nu pågår, har därför gång på gång uppmanat till att politiska satsningar måste flyttas från upprustning till diplomatiska och konfliktlösande insatser, och kvinnor måste få makt och möjlighet att bli delaktiga i förhandlingar om fred och säkerhet.
Osynlig ruta
Du som är ledamot av Sveriges riksdag ska nu i vår ta ställning till det värdlandsavtal med Nato som alliansregeringen skrev på innan valet 2014. Men värdlandsavtalet innebär en förberedelse för krig: det innebär att Sverige ska tillåta och underlätta för Natostyrkor att placera trupper och vapen i Sverige, inklusive kärnvapen (vilket både Norge och Danmark, till skillnad från Sverige, utverkat förbehåll emot). Nato ska också kunna genomföra krigsövningar för att med Sverige som utgångspunkt kunna anfalla tredje land under eget befäl.
Osynlig ruta
Det innebär att Sverige ger upp vår alliansfrihet och vårt självbestämmande, vilket är första steget mot ett fullt medlemskap i Nato. Det är alltså raka motsatsen till att satsa på fredlig konfliktlösning, samarbete och en varaktig säkerhet.
Osynlig ruta
Vi kräver därför av dig som riksdagsledamot, oavsett parti-
tillhörighet, att inte rösta enligt partikrav – ta personligt ansvar, visa civilkurage och rösta emot värdlandsavtalet med Nato!

Osynlig ruta
Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
21 februari 2016
Osynlig ruta

Linje med kvinnomärken och en pil uppåt
Rubrik: Sveriges riksdag måste bryta sitt koloniala arv – underteckna ILO:s konvention nr 169 nu!

Sedan 1977 har Sveriges riksdag – i ord – erkänt samer som ursprungsbefolkning. Men när det kommer till urfolks rättigheter i praktiken, och särskilt rätten till mark, då agerar Sverige som en traditionell kolonialmakt: Sverige har hittills vägrat skriva under FN:s fackorgan ILO:s (International Labour Organization) konvention nr 169 från 1991, som erkänner världens urfolks grundläggande rättigheter.
Osynlig ruta
FN har gång på gång kritiserat Sverige för att inte respektera samers rätt till mark och för att Sverige låter företag starta gruvdrift på samisk mark utan samiskt samtycke. Samma kritik har framförts av Diskrimineringsombudsmannen (DO) i Sverige. Även Europarådet och olika organisationer för mänskliga rättigheter har kritiserat Sverige för diskrimineringen av samer och för att inte erkänna samers urfolksrättigheter.
Osynlig ruta
I februari i år beslutade Gällivare tingsrätt till Girjas samebys fördel i tvisten med staten om jakt- och fiskerättigheterna i markområdena vid samebyn. Men samebyn borde inte behöva driva sin självklara rätt i domstol, med allt vad det innebär av arbete och ekonomisk risk. Om Sverige hade undertecknat ILO:s konvention om urfolks rättigheter skulle sådana tvister inte behöva finnas.
Osynlig ruta
Kvinnofronten kämpar för alla folks rätt till självbestämmande. Som demokratisk kvinnoorganisation i Sverige kan vi inte stillatigande se staten förtrycka Sveriges urfolk och förneka dem deras rättigheter.
Osynlig ruta
Vi kräver att Sverige undertecknar ILO:s konvention nr 169 nu!

Osynlig ruta
Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
21 februari 2016
Osynlig ruta

Linje med kvinnomärken och en pil uppåt
Rubrik: Till regeringen och samtliga riksdagsledamöter
Rubrik: Utred en generaliserad föräldraförsäkring!

För mer än fyrtio år sedan, i början av 1970-talet, infördes två reformer som snabbt förändrade kvinnors villkor: särbeskatt-
ningen
och föräldraförsäkringen. Den tidigare sambeskatt-
ningen straffade yrkesarbetande kvinnor ekonomiskt, och moderskapspenningen förutsatte att barn främst var kvinnors ansvar. Det skulle ändras på.

Idag är det få som ifrågasätter kvinnors rätt till yrkesarbete och egen lön. Däremot har pappor inte tagit det delade föräldraansvar, som var tanken med att föräldraförsäkringen fördelade dagarna lika mellan mamman och pappan – inte ens när samhället i omgångar har infört allt fler så kallade ”pappamånader”, alltså månader då föräldrapenningsdagar ”fryser inne” om de inte tas ut. Idag krävs därför nya lösningar.
Osynlig ruta
Men nu – i ett samhälle som blivit allt mer liberalt – är det oftast ”individualisering” som framställs som lösning, till och med av annars radikala grupper och feminister: i praktiken ett förbud mot överföring av fördelade dagar. Denna ”lösning” drivs alltså trots att det har visat sig av de månader som hittills låsts, att många pappor inte ens tar ut sina låsta dagar och att barnet därför tvingats börja tidigare på dagis eller att mamman tvingats stanna hemma med barnet utan egen inkomst.
Osynlig ruta
KVINNOFRONTEN vill istället se en generell och framtidsinriktad lösning, som inte bygger i första hand på biologi eller dagens samhälleliga kärnfamiljsnorm, utan som utgår från kvinnors och barns rättigheter.
Osynlig ruta
Med en generaliserad föräldraförsäkring kunde de vuxna människor som faktiskt finns runt varje barn ta ut omsorgsdagar för det barnet. Det kunde vara mormor, farfar, morbror, mammas kompis; de som är närmast just det barnet. Ansvarig för vilka som vore aktuella för en sådan generaliserad föräldraförsäkring skulle kunna ligga på den huvudsakliga vårdnadsgivaren för barnet. Den ekonomiska grundersättningen skulle vara så hög att det gick att leva på den, oavsett om de som tar hand om barnet har yrkesarbetat innan.
Osynlig ruta
En generaliserad föräldraförsäkring skulle också påverka arbetsmarknaden. Arbetsgivarna skulle inte veta om den de anställer kan komma att vara föräldraledig framöver, eftersom det varken skulle hänga på kön, ålder eller familjesituation om den personen kan komma att bli omsorgsledig för ett barn i sin närhet.
Osynlig ruta
Vi uppmanar därför regeringen att snarast tillsätta en utredning om möjligheten att införa en generaliserad föräldraförsäkring!

Osynlig ruta
Uttalande antaget vid
Kvinnofrontens årsmöte
21 februari 2016
Osynlig ruta
Läs mer om hur Kvinnofronten ser på föräldraförsäkringen HÄR.
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Blå pil åt vänster TILLBAKA till Aktuellt-sidan

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
w w w . k v i n n o f r o n t e n . n u

Osynlig ruta