Osynlig ruta
Brun pil Tillbaka till förra sidan

Osynlig ruta

Rubrik: Kvinnorätt i lagstiftningen

2021

Vad händer i år?

2016

Även ensamstående kvinnor får rätt till insemination.

2009

Äktenskapslagstiftningen gjordes könsneutral, så från och med detta år kunde även lesbiska (och bögar) gifta sig.

2008

En ny diskrimineringslag antogs. Den ersatte både jämställdhetslagen och andra diskrimineringslagar.
Bakslag:
JämO, Jämställdhetsombudsmannen, avskaffades och alla former av diskriminering faller istället under den nybildade Diskrimineringsombudsmannen.

2006

En lag som förbjuder diskriminering eller annan kränkande behandling av barn och elever i skolan infördes.

2005

Lagen mot könsdiskriminering skärptes.

2003

Lagen om besöksförbud vid kvinnomisshandel skärptes.

1999

Prostitution kriminaliserades genom att förbud mot "köp av sexuella tjänster" infördes.
HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning inrättas.

1998

Förbud mot könsstympning av kvinnor infördes.
Jämställdhetslagen skärptes när det gällde sexuella trakasserier. En ny kvinnofridslag infördes.

1995

Partnerskapslagen infördes, det vill säga att lesbiska (och bögar) fick rätt att formellt registrera partnerskap.

1991

Bakslag:
Föräldrabalken ändrades så att den förälder som "motsätter sig umgänge" (till exempel en mamma som inte låter pappan träffa barnet för att barnet säger att han begår övergrepp mot det) kan förlora vårdnaden om barnet.

1989

Förbudet mot att skildra sexuellt våld eller tvång genomfördes också när det gäller tryckt bild.
Alla yrken blir formellt öppna för kvinnor, inklusive inom försvaret.

1988

Besöksförbud vid hot om misshandel.
Rätt till målsägarbiträde vid sexualbrott.

1987

Sambolagen för ogifta heterosexuella par infördes.

1986

Förbud mot att skildra sexuellt våld eller tvång i rörlig bild infördes.

1984

Våldtäktsbegreppet vidgades i sexualbrottslagstiftningen.

1983

Militära tjänster öppnades för kvinnor.

1982

Kvinnomisshandel faller under allmänt åtal.
Pornografiska föreställningar på offentlig plats förbjuds.
Barn får som regel mammans efternamn när det föds.

1980

Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet infördes.
Tronföljden ändrades, så att äldsta barnet oavsett kön får "ärva tronen" och bli monark.
Förbud mot att sprida viss barnpornografi.
(JämO, Jämställdhetsombudsmannen, tillsattes.)

1979

Homosexualitet togs bort som sjukdomsbegrepp av Socialstyrelsen.

1975

Fri abort genomfördes till och med 12:e veckan.

1974

Föräldraförsäkringen infördes, vilket betydde att kvinnor och män delar på föräldraförsäkringsdagarna.

1973

Könsdiskriminering förbjöds på statliga arbetsplatser.

1971

Särbeskattning mellan makar började gälla.
Bakslag:
Restriktionerna mot pornografi togs bort, trots att kvinnor åtminstone ville ha kvar en lag mot barnpornografi.

1965

Våldtäkt förbjöds även inom äktenskapet.

1963

Kvinnor var inte längre tvungna att ta mannens namn när de gifte sig.

1962

Sverige skrev på ett internationellt avtal om att genomföra lika lön för kvinnor och män med lika arbete.

1958

Kvinnor fick rätt att bli präster.

1955

Kvinnor fick lagstadgad rätt till betald ledighet i tre månader vid barnafödande.

1950

Kvinnor fick rätt att behålla sitt svenska medborgarskap oavsett vem de gifte sig med, det vill säga även om mannen var medborgare i annat land.

1949

Gifta mammor fick rätt att vara förmyndare för sitt barn.

1947

Ett principbeslut antogs om att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete om de jobbar inom staten. Barnbidrag infördes.

1939

Det blev förbjudet att avskeda kvinnor bara för att de gifte sig eller skaffade barn.

1938

Förbudet mot preventivmedelsrådgivning togs bort och preventivmedel fick säljas på apotek.
Bidragsförskott och moderskapspenning infördes.

1937

Det var inte längre kriminellt att vara incestoffer!?

1933

Regler som hindrat kvinnor från att bli domare avskaffades.

1927

Statliga läroverk öppnades för flickor på samma villkor som för pojkar.

1923

Kvinnor fick rätt till de flesta statliga tjänster.

1921

Även gift kvinna blev myndig. Mannen fick inte längre ensam bestämma var de skulle bo, eller föra kvinnans talan.
Gift kvinna fick rätt att ta jobb utan makens medgivande.

1920

Bakslag:
Kvinnor måste enligt lag ta mannens namn när de gifte sig.

1919

Lika och allmän rösträtt infördes.
Kvinnor blev nu också valbara till kommun och riksdag. (Första gången allmän rösträtt till riksdagen användes var 1921. Sverige var sist av alla länder i Norden med att införa rösträtt för kvinnor.)

1918

Reglementeringen mot kvinnor i prostitution avskaffades. Tvångsläkarundersökningar och poliskontroller togs bort.

1910

Bakslag:
Preventivmedel förbjöds i lag.

1908

Kvinnor som ägde egendom fick rätt att rösta i kommunala val och kunde även väljas in i kommunfullmäktige.

1884

Ogifta kvinnor blev myndiga enligt samma regler som män, det vill säga vid 21 år.

1874

Gift kvinna fick möjlighet att genom att upprätta äktenskapsförord och rätt att bestämma över sin inkomst och egen egendom.

1873

Universiteten öppnades för kvinnor – med undantag för teologi- och vissa juridikstudier.

1872

Myndig kvinna fick rätt att bestämma vem hon vill gifta sig med.

1870

Kvinnor fick rätt att ta privat studentexamen och läsa medicin.

1864

Mannens lagstadgade rätt att "aga" sin hustru avskaffades.

1863

Ogifta kvinnor över 25 år måste inte längre ansöka i domstol om att få bli myndiga, de blev det nu automatiskt. Men de hade enlig lagen "rätt" att avsäga sig myndigheten!?

1862

Kommunal rösträtt infördes för änkor och ogifta kvinnor som hade tillräcklig inkomst och egendom. Antalet röster per person berodde på hur rik man var.

1858

Ogift kvinna som fyllt 25 år fick rätt att ansöka i domstol om att få bli myndig i ekonomisk mening. Gifte hon sig blev hon omyndig igen.

1853

Läraryrket började bli tillgängligt för kvinnor.

1846

Genom en "näringfrihetsförordning" fick änkor och ogifta kvinnor viss rätt till att bli företagare inom handel och hantverk.

1845

Lika arvsrätt för kvinnor och män genomfördes för adeln och bönderna.

1842

Både flickor och pojkar fick rätt att gå i folkskola, men flickors skoltid kunde kortas.

1810

Ogift kvinna kunde få näringsfrihet (rätt att jobba i ett yrke) förutsatt att hon inte hade någon man som var anställd hos henne.
Osynlig ruta


© Kvinnofronten, 2001 - 2021.

Saknar du några lagar du tycker skulle finnas med här?
Mejla oss! e-post: kvinnofronten@sverige.nu


Brun pil Tillbaka till ALLT MÖJLIGT

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta