Osynlig ruta
FmP:s logotype
Folkaktionen
mot Pornografi

Engelsk flagga


Hem


Historia


Plattform


Remissvar
Osynlig rutaMenypil  Barnpornografi
Osynlig rutaMenypil  Prostitution


Artiklar m.m.


Övrigt material


Myter om FmP


Kvinnomärke Till Kvinnofronten


Osynlig ruta

Betänkande SOU 1995:15
Könshandeln
(1993 års prostitutionsutredning)


Sammanfattning
Osynlig rutaProstitution bygger inte på ett jämställt köpare/säljare-förhållande, utan på ett maktförhållande mellan könen där män utnyttjar och kvinnor utnyttjas.
Osynlig ruta Det är viktigt att samhället genom kriminalisering markerar att prostitution är oacceptabelt.
Osynlig ruta Genom att kriminalisera endast männen visar man vem som har makten i prostitutionen.
Osynlig ruta Att framställa prostitutionens parter som straffrättsligt jämlika är att osynliggöra kvinnornas villkor, att straffa den som blir utnyttjad samt att omöjliggöra förståelsen för själva företeelsen prostitution.
Osynlig ruta Eftersom pornografin är så närbesläktad prostitutionen är det av oerhörd vikt att sambanden mellan prostitution och pornografi undersöks vidare.

Maktförhållandet i prostitutionen
Osynlig rutaGrundtanken med prostitution är att mannen köper sig tillgång till kvinnans kropp. När en man utnyttjar en prostituerad kvinna råder ingen jämn maktbalans mellan dem. Det är mannens sexualitet det handlar om, det är han som utnyttjar och förslavar en annan människa. Men han köper sig fri från sitt ansvar och skammen över hans handling läggs istället på kvinnan.
Osynlig ruta     Om man då framställer prostitutionen som en könshandel med en köpare och säljare riskerar man att dölja den kösnliga maktstruktur som ligger bakom företeelsen.
Osynlig ruta     Om man däremot har sett det maktforhållande som prostitutionen baseras på, kan man också se att prostitution är ett uttryck för mäns sexuella utnyttjande av kvinnor som också tar sig uttryck i pornografi, våldtäkt, kvinnomisshandel, incest, sexuella trakasserier m.m. Och om mannen i någon av dessa situationer ger kvinnan pengar, innebär det ingen grundläggande maktförskjutning.
Osynlig ruta     Prostitution får inga större negativa konsekvenser för mannen, tvärtom är det han som önskar prostitutionen och får ut något av den. Några män påstår sig vilja sluta utnyttja prostituerade. Vilka val har då de män som säger sig vilja sluta utnyttja prostituerade kvinnor? Och vilka val har de kvinnor, som ständigt utsätts för olika typer av våld och utnyttjande, att ta sig ur prostltutionen? Förutsättnlngarna for att kunna välja är olika.
Osynlig ruta     Sverige har gjort sig känt som ett land som eftersträvar jämställdhet. Men jämställdhet bygger på respekt, medan prostitution bygger på förakt, makt och underordning. Så länge det är legalt att köpa andra människor kan jämställdhet aldrig uppnås.

Konsekvenser av kriminalisering av kvinnorna
Osynlig rutaForskning och erfarenheter kring prostitution visar att kvinnorna mycket ofta har varit utsatta för sexuella övergrepp tidigt i livet. Prostitutionen innebär ett fortsatt utnyttjande av redan utsatta kvinnor. Genom historien har kvinnorna fått bära skammen för prostitutionen – d.v.s. för männens sexuella utnyttlande – och det är viktigt att inte återvända till detta tänkande. Det är fel att staffbelägga den som inte har makt att förändra situationen. Det är ju inte den som utnyttjas, utan den som utnyttjar, som borde ha skyldighet att ta ansvar för sitt handlande.
Osynlig ruta     Det är nödvändigt att kvinnan har lagen på sin sida när hon t.ex. ska anmäla en kund som misshandlat henne. Riskerar hon att dömas för könshandel vid en anmälan om övergrepp, är chansen liten att hon vågar anmäla. Om kvinnorna kriminaliseras kommer de därmed ännu mindre än nu att våga söka läkarvård eller hjälp från polis och andra myndigheter.

Kriminalisering av mannen
Osynlig rutaDet är oerhört viktigt att samhället tar avstånd från en verksamhet där grundtanken är att en människa – vanligtvis en man – har rätt att göra vad han vill mot en annan människa – vanligtvis en kvinna – bara han ger henne lite pengar. Genom att kriminalisera männen kan samhället ge en entydig markering att detta agerande är oacceptabelt.
Osynlig ruta     Det är väsentligt att synliggöra männens makt att välja – det är ett val att utnyttja prostituerade kvinnor.

Kopplingen mellan prostitition och pornografi
Osynlig rutaPornografi och prostitution har samma grund. I prostitution kan en man betala en kvinna och sedan utnyttja henne. I pornografi kan en man betala en kvinna och sedan kan han och/eller andra män utnyttla henne. Men det väsentliga är inte om någon betalar henne eller hur, utan det faktum att någon utnyttjar henne. En amerikansk feminist har kallat prostitution för "gängvåldtäkt med dricks".
Osynlig ruta     Många föreställer slg prostitutlon som penetrering, men i själva verket är de handlingar männen kräver av mycket varierande slag. Männen inspireras bl.a. av pornografins idébank. Prostituerade kvinnor uppmanas att utföra handlingar männen sett i pornografin. Männen lär sig tända på ett allt ökat våld mot kvinnor. Pornografin flyttar gränser både för vad männen tänder på och för vad män anser acceptabelt att göra mot kvinnor.
Osynlig ruta     Det är inte artskillnader mellan den mycket grova våldsverkaren och mannen som "bara" tar sig rätten att utnyttja en prostituerad kvlnna.
Osynlig ruta     I Sverige idag finns ingen egentlig forskning om pornografi och de människor som finns i den. Den offentliga debatten har mest rört sig kring vad som syns på bilden. Det är därför av största vikt att forskning görs angående företeelsen pornografi och dess samband med t.ex prostitution.

Förslaget till lagändring
Osynlig rutaVi ifrågasätter också lagförslaget rent juridiskt. Först slås fast att normalbrottet könshandel har två straffrättsligt likvärdiga parter – en köpare och en säljare. Vid bedömande om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det inneburit missbruk av någons ungdom, oförstånd, utsatthet eller beroendeställning.
Osynlig ruta     Ska då parterna fortfarande anses straffrättsligt likvärdiga – d.v.s. ska den kvinna som är särskilt grovt utnyttjad också dömas särskilt hårt? Eller menar utredningen att brottet om det är grovt inte längre ska ha två straffrättsligt likvärdiga parter? Det måste bli omöjligt för domstolarna att döma om normalbrottet och det grövre brottet har helt olika grundförutsättningar.
Osynlig ruta     Med vetskap om villkoren för kvinnorna i prostitutlonen undrar vi också vilka av dessa kvinnor utredningen menar inte är utsatta?

Prostitutionsliberalismen inom EU
Osynlig rutaI Europa idag ser vi hur starka kratter kämpar för att prostitution och koppleri helt ska legaliseras. Om vi i Sverige idag inte kriminaliserar männen, d.v.s. markerar att vi inte tolererar att män utnyttjar prostituerade, är det ett steg i riktningen mot en liberalisering. Inom EU har beslutsfattarna slagit fast att prostitution är en ''tjänst" och jämför därmed prostituerade kvinnor med affärsverksamhet.
Osynlig ruta     Nu i denna prostitutionsutredning föreslår man att ordet prostitution ska bytas ut mot könshandel. Även det är ett steg mot en liberalisering; att se på prostitution som "handel". Att definiera prostitution som handel är att anta manligt perspektiv. För kvinnorna är prostitutionen istället ett utnyttjande.
Osynlig ruta     Vi kommer naturligtvis att påverkas mycket här i Sverige då EU:s beslutsfattare inte markerar något avståndstagande från män som utnyttjar prostituerade. Vi vet att normer bl.a. förflyttas med hjälp av lagar. I ett samhälle där det betraktas som helt acceptabelt för män att utnyttja kvinnor i prostitution kommer fler män att utnyttja kvinnor än i ett samhälle som tar avstånd från män som utnyttjar kvInnor.

Övriga kommentarer
Osynlig rutaDet dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Det är ett uttryck vi tycker passar mycket bra på denna utredning. Den är motsägelsefull I sin beskrivning av prostitutionen och dess konsekvenser, vilket gjort det svårt att besvara den. Och själva förslaget till lagändring innehåller följaktligen samma motsägelsefulla syn på företeelsen prostitution.
Osynlig ruta     Kvinnorna har genom historien fått bära skammen för männens sexuella utnyttjande. Det är på tiden att samhället ger utsatta kvinnor upprättelse. Det är på tiden att lagen säger till dessa kvinnor: män får inte ostraffat göra detta mot dig.
Osynlig ruta     Det är männen/köparna som är grunden för prostitutionens existens. De är de som ska kriminaliseras – inte kvinnorna.

Stockholm den 26 oktober 1995
Osynlig rutaFolkaktionen mot Pornografi:s arbetsgrupp
Osynlig rutaGun Berggren, Gerda Christenson och Vanja Skog


UPP Pil uppåt


© Gun Berggren, Gerda Christenson & Vanja Skog 1995.
Citera gärna denna text, men glöm inte att ange källan.