Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Lördagen den 15 juni 2023

Osynlig ruta
Osynlig ruta Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig rutaNummer 2/2023

Osynlig ruta
Foto av riksdagens plenisal i bakgrunden och Kvinnofrontens broschyr "En feministisk analys kring porr, sex & påverkan" i förgrunden

När Sveriges riksdagsledamöter
motionerar om porr är det sällan utifrån
feministisk analys: att porren är ett uttryck för mäns
våld mot kvinnor. De kunde behöva läsa Kvinnofrontens broschyr om vad en feministisk analys av porr, sex & påverkan är!

Osynlig ruta
Vad är
problemet med porr

Osynlig ruta
– enligt svenska riksdagsledamöter?

Vad säger egentligen våra riksdagspolitiker om porr – vad ser de som problem, vad har de för förslag på vad som borde göras? Det har kvinnofrontaren Astrid Carsbring kollat på i sin kandidatuppsats.
Osynlig ruta

Våren 2021 tog jag min kandidatexamen i statsvetenskap. I min kandidatuppsats gjorde jag en feministisk analys av de olika politiska förslag kring pornografi som svenska riksdagsledamöter lagt åren 2017-2020.
Osynlig ruta
  Jag gjorde först en kartläggning av ledamöternas förslag, och därefter en kritisk analys av hur förslagen på olika sätt presenterar porren som ett problem.
Osynlig ruta
  Först tog jag fram och läste samtliga riksdagsmotioner som innehöll ordet "porr" eller "pornografi" (jag sorterade dock bort de motioner som enbart handlade om barnpornografi, för att fokusera analysen på den "vanliga", lagliga pornografin). Under läsningen gjorde jag en successiv kategorisering av riksdagsledamöternas förslag i ett kodningsschema. Med utgångspunkt från motionerna kunde jag arbeta fram sex olika kategorier av policyförslag som lagts fram av ledamöterna, vilka jag i sin tur delade in parvis under tre huvudrubriker likt tabellen här nedanför.
Osynlig ruta

POLICYKATEGORIER

ANTAL POLICYFÖRSLAG

Osynlig ruta

Skydda barn och unga från pornografins skadeverkningar

32

Skydda barn och unga från att se porr

22

Osynlig ruta

Sexualundervisning om porr, eller som motkraft till porren

10

Tillsätt utredningar

15

Utred hur vi kan begränsa spridningen, skadeverkningarna, eller industrin

8

Osynlig ruta

Utred eller kartlägg porrens skadeverkningar

7

Bekämpa porrindustrin

7

Koppla arbetet mot porr till arbetet mot människohandel,
prostitution och/eller organiserad brottslighet

4

Osynlig ruta

Stöd/behandling åt de som befinner sig i eller vill lämna porrindustrin

3

Osynlig ruta

Osynlig ruta
  De tre huvudrubrikerna är baserade på policyförslagens olika inriktningar, alltså vad eller vilka aktörer och områden förslagen riktade sig till/mot. Totalt hittade jag 54 policyförslag spridda över 30 motioner. Alla riksdagspartier utom Liberalerna fanns representerade i motionerna.
Osynlig ruta
TYDLIGT MÖNSTER:
Osynlig ruta
Flest förslag om "skydda barn och unga"

Osynlig ruta
Det var lätt att se mönster i materialet – förslagen som handlade om att skydda barn och unga från pornografins skadeverkningar stod för en majoritet av förslagen (32 av 54 stycken). Att vilja skydda barn/unga från att se porr var det absolut vanligaste (22 förslag). Det handlar till exempel om förslag om att införa porrfilter på skolor och förskolor, åldersverifiering på porrhemsidor* och porrfria policyer i skolor.
Osynlig ruta
  Näst vanligast var förslag om en förbättrad sexualundervisning, som antingen ska innehålla porrkritik eller verka som en motkraft till det som unga ser i porren (10 förslag). Förslagen om att tillsätta utredningar utgjorde en mellanstor kategori, med totalt 15 policyförslag.
Osynlig ruta
  Minst vanliga var de förslag som på olika sätt ville bekämpa porrindustrin: 4 förslag handlade om att koppla arbetet mot porr till arbetet mot människohandel, prostitution och/eller organiserad brottslighet, och 3 förslag handlade om att ge bättre stöd eller behandling åt de som befinner sig i, eller vill lämna, porrindustrin.
Osynlig ruta
  När jag väl hade gjort denna indelning av policyförslagen gjorde jag en kritisk diskursanalys av hur dessa policyförslag framställer porren som ett problem (utifrån den feministiska statsvetaren Carol Bacchis approach "What's the problem represented to be?"). Här nedan presenterar jag kort vad jag kom fram till:
Osynlig ruta
Porr som ett barn- och ungdomsproblem
Osynlig ruta
En av mina slutsatser är att porren framställs som ett problem som främst rör barn och unga: det framställs som ett problem att barn och unga ser på porr, samt att barn och unga saknar kunskap eller verktyg för att kunna hantera att exponeras för porr.
Osynlig ruta
Citat: Problembilden blir således att "barn ser på sånt som är till för vuxna", det vill säga långt ifrån den feministiska problembilden av porr som ett uttryck för kvinnoförtryck.  De här problemframställningarna kan på flera sätt ses som problematiska. Dels är ett bakomliggande antagande i dessa förslag att det är särskilt skadligt att barn och unga tittar på porr – därmed undviker man att tala om alla de vuxna män som väl rimligtvis kan sägas stå för det mesta av konsumtionen. Problembilden blir således att "barn ser på sånt som är till för vuxna", det vill säga långt ifrån den feministiska problembilden av porr som ett uttryck för kvinnoförtryck.
Osynlig ruta
  Även förslagen om sexualundervisning kan problematiseras, då de kan ses som en förskjutning av ansvar från vuxenvärlden till barnen. Ett budskap som förs fram i flera av motionerna är att "barn kommer att se porr vare sig vi vill eller inte", och därför måste vi förbereda dem på det. Detta befäster idén om att "porren alltid kommer finnas", och istället för att vi vuxna löser problemet, så ger vi barnen verktyg för att själva kunna hantera att exponeras för porr. Vad sänder det för budskap till barnen? Är det verkligen så att barn hanterar exponering för sexuellt våld bättre för att en vuxen pratat med dem om det? Jag ställer mig tveksam.
Osynlig ruta
Porr som ett kunskapsproblem
Osynlig ruta
De relativt vanliga förslagen om att tillsätta utredningar framställer i sin tur porren som ett kunskapsproblem.
Osynlig ruta
  Eftersom man vill tillsätta utredningar framställs det som att vi saknar kunskap om porrens skadeverkningar och vad vi kan göra för att motverka dem. Som feminist är detta frustrerande att läsa: vi vet ju redan hur skadlig porren är och hur vi kan arbeta mot den! Men ett klassiskt sätt för politiker att skjuta på frågor är ju att tillsätta utredningar, så att dessa förslag är vanliga är inte särskilt förvånande.
Osynlig ruta
Porr som ett konsumtionsproblem, snarare än ett produktionsproblem
Osynlig ruta
En av mina främsta slutsatser är att porren framför allt framställs som ett konsumtionsproblem, då det är barn och ungas konsumtion av porr som de flesta förslagen riktar in sig på. De skadeverkningar som är i fokus är att barn som konsumerar porr får en skev bild av sex, sexualitet och jämställdhet, och att det leder till våldsamt sex bland unga.
Osynlig ruta
  De förslag som framställer porren som ett produktionsproblem, alltså riktar sig mot porrindustrin, är de minst vanliga. Självklart är både porrkonsumtion och -produktion problematisk, men att porren så mycket oftare framställs som ett konsumtionsproblem kan göra att förslagen om att motverka porrproduktionen hamnar i skymundan. Dock gav det ändå en gnutta hopp att några, om än få, policyförslag framställde porren som ett produktionsproblem. Dessa förslag hade ofta ett visst könsmaktsperspektiv, och var mer emot porren som företeelse. Men att dessa förslag var de minst vanliga säger en del om var vi står idag i debatten om porren.
Osynlig ruta
Något min studie bekräftade för mig var att den feministiska kampen mot porr fortfarande behövs i allra högsta grad.
Osynlig ruta
  Vi måste fortsätta vår kamp för att det också ska ses som ett problem att vuxna män kollar på porr, och för att mer fokus ska riktas mot att bekämpa porrindustrin. Porren måste ses för vad den är: ett uttryck för mäns våld mot kvinnor.

Astrid Carsbring

Citat: Vi måste fortsätta vår kamp för att det också ska ses som ett problem att vuxna män kollar på porr, och för att mer fokus ska riktas mot att bekämpa porrindustrin.

Foto av en liten pojke som sitter och fixar med sin mobil och en liten flicka med långa flätor som sitter bredvid honom, men verkar sitta i egna tankar medan hon tittar åt kameran till (utan att titta in i den)
När de flesta förslagen skildrar det som att problemet är att barn ser på "sånt som är till för vuxna" kan man undvika att prata om vuxna mäns porrkonsumtion. Man slipper då också prata om kvinnors utsatthet när porr framställs eller porrens roll som ideologisk påverkan på alla oss kvinnor och män, och på könens villkor i samhället. Porren som företeelse förblir oproblematiserad.
Osynlig ruta
Foto: pexels.com
Osynlig ruta

Rubrik: Läs mer:
En feministisk analys av förslagen om porrfilter och ålderskontroll finns i artikeln Exemplet Storbritannien.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2024